Mødet 3. marts 2015

Ådalsparken

Hvilke dagsordenpunkter stillede jeg repræsentantskabet?

Mine dagsordenspunkter til repræsentantskabet den 3. marts 2015.

Din afdelingsbestyrelse stemte ikke for nogen af punkterne!

Kort forklaring

De nedenstående fremsatte forslag handler om din retssikkerhed, som jeg forsøgte at varetage. I følge loven har du ret til og selskabsbestyrelsen, repræsentantskabet og afdelingsbestyrelsen pligt til at informere dig som beboer om, hvad der sker i HAB, så du kan øve din demokratiske indflydelse på afdelingen.

 

Bliver du imidlertid aldrig informeret, ved du ikke, hvad der foregår. Med information tænker jeg ikke på alle de beskeder, som du får ind af brevsprækken. Her kan du kun agere men ikke proaktivt reagerer, dvs. udøve din indflydelse på det, som sker. Ved bevidst ikke at informere eller svare på beboerhenvendelser har selskabsbestyrelsen, repræsentantskabet og afdelingsbestyrelsen i årevis kørt deres eget løb, som ikke er til min fordel og sandsynligvis heller ikke til din fordel.

 

Generelt set har jeg det bedst med at valgte forsamlinger holder sig til loven og arbejder for det mål, som de er valgt til at arbejde efter, og ikke efter egne skjulte dagsordner, som ikke bidrager til almenvellet. Vi mangler information og åbenhed!

 

Vedr.: Forslag til dagsordenen til ordinært repræsentantskabsmøde i Hørsholm almene Boligselskab.

 

Jf. HABs vedtægter, Kapitel 2, § 6 fremsættes forslag til behandling på repræsentantskabsmødet, fremsendt rettidigt til DAB på ovennævnte dato. Der fremsættes nedenstående 6 forslag til dagsordenen under punkt 7) Indkomne forslag, hvor nogle af punkterne er betingede punkter, dvs. afhængige af andres udfald.

 

  1. Informationsniveauet: Det indskærpes overfor HABs selskabsbestyrelse at give bedre information til de enkelte afdelingers bestyrelse og beboerne generelt, så HABs vedtægter, subsidiært LBK 1023, § 6 b og e, om information efterleves. Her tænkes primært på mødedato, dagsorden og referater, men derudover vil en mundtlig orientering af selskabsbestyrelsesmedlemmer i deres respektive afdelingsbestyrelser blive anset som værende en passende adfærd.

Begrundelse: Som det er nu, er store dele af HAB mørkelagt mht. information. Informationsniveauet er særdeles lavt. Især den enkelte beboer får ingen information om, hvad der foregår. Dette har i sin grundform meget lidt med beboerdemokrati at gøre, og efterlever i ringe grad HABs vedtægter, jf. Kapitel 2, §§ 8, stk. 3 samt 11, stk. 1 og stk. 4 (LBK 1023, § 6 b, e). Der opfordres til at denne praksis opgives til fordel for en åben og imødekommende informationsprofil, hvor mødedatoer, dagsordner, referater, dialogmøder med kommunen samt sager, som optager selskabsbestyrelsen, kommunikeres videre til de berørte parter, som er de enkelte afdelingsbestyrelser og beboerne ge¬nerelt. Herved efterleves lovens tekst og vi kan igen tale om at et beboerdemokrati tilgodeses.

Platform: DABs bestyrelsesportal vil være et udmærket sted at opbygge informationen. Denne løsning vil kun være egnet til afdelingsbestyrelserne, men til gengæld en hurtig realiserbar løsning. Egen dokumenthåndtering kunne også være en mulighed, fx via en hjemmeside, så informationen også kan tilgås af den enkelte beboer.

Afstemning: Hvis der i repræsentantskabet kan nås til enighed om at informationsniveauet er for lavt og at informationen skal lægges i DABs bestyrelsesportal og på fx egen hjemmeside eller hænges i vaskeri, behøves ingen afstemning og det føres til protokol at informationsniveauet hæves ved ovennævnte redskaber, ellers foreslås afstemning.

 

  1. Ændring af HABs vedtægter for at sikre bedre kommunikation fra afdelingsbestyrelserne.

For at sikre beboernes informationsret i de enkelte afdelinger, foreslås der ændring i HABs vedtægter, Kapitel 4 § 17 stk. 14, hvorved der ændres i stk. 14 ved at afkorte teksten, som overføres til et nyt stk. 15 med bemærkningen ”Referat” med efterfølgende uddybende tekst, for at præcisere normal praksis samt vigtigheden af beboerinformation:

Der står:

Forretningsorden Stk. 14 Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Afdelingsbestyrelsen skal lave dagsordner og referater af sine møder og skal sørge for, at beboerne får mulighed for at gøre sig bekendt med disse.

 

Ændres til:

Forretningsorden Stk. 14 Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Dagsorden og Referat Stk. 15 Afdelingsbestyrelsen skal lave dagsordner og referater af sine møder og skal sørge for, at beboerne får mulighed for at gøre sig bekendt med disse. Beboerne skal gives mulighed for at kunne stille afdelingsbestyrelsen forslag og spørgsmål, som behandles af afdelingsbestyrelsen. Referater skal godkendes af afdelingsbestyrelsen og underskrives af formanden samt referenten. Referatet skal gøres tilgængeligt for beboerne senest 4 uger efter mødets afholdelse.

Afstemning: Afstemning, om vedtægtsændring, afholdes i repræsentantskabet.

 

  1. HAB-net: Ud fra den seneste prisinformation, udsendt af Connect-me primo februar 2015, har den generelle it-situation kun ændret sig sporadisk mod det bedre, men er stadig katastrofal dårlig. Taget HABs størrelse i betragtning, målt i antal beboere, burde prisniveauet for ydelser gennem HAB-net være et helt andet. Der savnes en tilbundsgående analyse af alternative muligheder samt et meget bedre tilbud fra Connect-me’s side, jf. LBK 1023, § 6 a, c og d. De gamle telefonkobmbermkabmler vil for mange beboere være end bedre løsning end det nuværende HAB-net. Er det repræmsenmtantskabets mening, at det skal forholde sig sådan? Den nuværende situation er ikke til beboernes bedste, hvilket burde være klart for alle. Selskabsbestyrelsen bør venligst i denne sag forklare sig og fremlægge den sidste udbudsforretning, for sådan en har der vel været, kontraktsummens størrelse taget i betragtning?

Med henvisning til HABs vedtægter, Kapitel 2, § 3 stk. 1 og stk. 4 og LBK 1023 § 10, bør det besluttes, hvor beslutningskompetencen skal placeres, og det foreslås at den lægges i repræsentantskabet i et arbejdende udvalg med bredest mulig faglig indsigt i emnet, sammensat bredt af de enkelte afdelinger, for at få ændret tingenes tilstand positivt og dermed til beboernes bedste.

Begrundelse: Serviceniveauet er generelt meget lille fra Connect-me’s side, og deres lovpligtige information om forbrug o. lign. er faktisk ikke tilstede. Gennem flere år var der ingen information overhovedet, men dette blev sporadisk ændret ultimo 2014. Det kan således ikke være for service¬niveauet at de stadig sidder med kontrakten i hånden. Hvor andre teleselskaber stort set ikke taler om andet end hastigheder, er der store begrænsninger i datamængden hos Connect-me, som på ingen måde afspejler den virkelighed de i en normal konkurrencesituation ville stå i (ubegrænset datamængde). Ligeså med hastigheden. Connect-me tilbyder 5/5 MBit/s i datahastighed (båndbredde) i flere abonnementer, hvor andre firmaer starter med tilbud 20/20 MBit/s, og prisen er også lettere forfærdelig. Et basis-/grundabonnement koster godt nok 35 kr., men dertil skal lægges de øvrige omkostninger ved at have HAB-net på 203 kr. Det samlede omkostningsniveau vil for en beboer ende på 238 kr. For det beløb kan man snildt få en 20/20 MBit/s inklusive yderligere services fra andre udbydere. Helt galt bliver det, hvis vi ser på en 20/20 MBit/s løsning, for her løber Connect-me’s pris op i stolte 602 kr. inkl. HAB-net omkostninger, mod omkring 200 kr. hos konkurrerende selskaber. Så hvor er konkurrencen henne? Vi har i sin tid købt en Ferrari, men det ligner i øjeblikket mere en gammel tysk Trabant. Sælg med tab om nødvendigt eller investér, så HAB-net igen kommer til at virke som for 5-6 år siden, men til priser af i dag.

Se venligst DR-udsendelsen ”Hvad koster dit internet?”, nedenstående link.

Dokumentation (24 minutter): http://www.dr.dk/tv/se/penge/penge-116

Afstemning: Afstemning, om beslutningskompetence vedr. HAB-net skal placeres i repræsentantskabet i et arbejdende udvalg, afholdes i repræsentantskabet.

 

  1. I tilfælde af at repræsentantskabet ved afstemning vælger at holde beslutningskompetencen om HAB-net i selskabsbestyrelsen, stilles forslag om at indskærpe overfor HABs selskabsbestyrelse at den øjeblikkeligt skal iværksætte en undersøgelse af markedssituationen og indhente tilbud om drift og/eller omlægning af HAB-net til markedsmæssige vilkår. Ellers bortfalder forslaget.

Betinget afstemning (hvis pkt. 3 status quo): Afstemning, om at HABs selskabsbestyrelse skal iværksætte en undersøgelse, afholdes i repræsentantskabet.

 

  1. I tilfælde af at repræsentantskabet ved afstemning vælger at flytte beslutningskompetencen om HAB-net til repræsentantskabet jf. HABs vedtægter, Kapitel 2, § 3 stk. 1 og stk. 4, stilles forslag om at finde frem til de medlemmer blandt repræsentantskabets fremmødte, som skal sidde i det arbejdende udvalg med bredest mulig faglig indsigt i emnet, sammensat af de enkelte afdelinger, samt at fastsætte dato, tid og sted for konstituerende møde. I den mellemliggende periode fra dd. til denne mødefastlæggelse, gerne før, skal selskabsbestyrelsen sikre at alle relevante dokumenter samt kontrakter tilgår det arbejdende udvalg. Forslaget bortfalder, hvis beslutningskompetencen i pkt. 3 ikke har ændret sig.

Valg af medlemmer til udvalg (hvis ikke pkt. 3 status quo): Dem, som føler sig motiveret for opgaven, melder sig.

 

  1. Beboerspørgsmål til behandling på repræsentantskabsmøde pga. manglende fyldestgørende svar: På foranledning af beboer i Ådalsparken nr. 37 2 TH, som for over et halvt år siden stillede DAB et spørgsmål, som dernæst blev behandlet i Ådalsparkens afdelingsbestyrelse, genformuleres spørgsmålet overfor HABs repræsentantskab: ”Hvor stor har den samlede omkostning for etableringen af HAB-net været”? Beboeren har endnu ikke fået et fyldestgørende svar, derfor genfremsættes dette spørgsmål her i HABs repræsentantskab jf. LBK 1023 § 6e, så beboeren retsmæssigt kan blive informeret senest til dette års afdelingsmøde i Årdalsparken, selvom det beklageligvis vil blive langt efter, at spørgsmålet blev stillet. Til dette beboerspørgsmål tilføjes yderligere spørgsmålet om omkostninger af drift af HAB-net samt information om involverede entreprenører ved både anlæg og drift, samt at HAB-nets samlede investeringer periodiseres for at lette overblikket (ikke alle afdelinger var fx med fra start i HAB-net). Det samlede spørgsmål skal besvares af HABs selskabsbestyrelse, hvor beslutningskompetencen har været placeret. Der henstilles til, at både afdelingsbestyrelse, repræsentantskab og selskabsbestyrelse fremover i alle afdelinger behandler beboerhenvendelser i overensstemmelse med beboerens krav om indsigt i egne udgifter, her konkretiseret i form af husleje, antennebidrag og afdrag på og drift af HAB-net.

Copyright © 2015 BakHeyde.dk

BakHeyde

Ådalsparkvej 11 4 TV

2970 Hørsholm

Denmark

 

 

+45 6082 3652

henrik@bakheyde.dk

Del siden med andre

Du kan dele siden og dermed budskabet med andre via dit foretrukne sociale medie.