Dyrt HAB-net

Hvad koster dit internet? Jeg har forsøgt at lave en beregning af, hvad dit internet koster, ud fra de tilgængelige oplysninger, som er sparsomme og mangelfulde. Læser man regnskabet igennem, optræder der flere lån med tekst som: Afdrag HAB-net, Afvikling af HAB-net, Bolignet / Beboerbet, Antenne eller BRF Kredit A/S. Altså en masse bække små, som kunne give en større å. Her er nogle af de kendte udgifter:

 

Basis abonnement

 

35,- kr.

Bolignet

 

131,- kr.

Service afdeling

 

33,- kr.

Service net

 

19,- kr.

Drift net

 

13,- kr.

Administration

 

7,- kr.

I alt

 

238,- kr.

 

Sandsynligheden for at du betaler mere for dit internet er stor. Udgiften ovenover er baseret på et basis abonnement fra Connect-me. Imidlertid er det endnu ikke lykkedes at få klarhed over de lån, som er optaget for at financiere HAB-net. Kontrakten med leverandøren kunne det også være fint at se, for her må bl.a. servicevilkårene være beskrevet, altså hvad vi kan forvente at få leveret for de penge, vi betaler. Den er det også umuligt at få indsigt i, selvom et pligtopfyldende og ansvarsfuldt arbejde i en afdelingsbestyrelse kræver at man i detaljer har kendskab til de økonomiske forhold, som belaster den enkelte beboer.

Ådalsparken

HAB-net

Landets dyreste internetløsning

Vi betaler til landets dyreste internetløsning, uden service - du ved, hvordan dit internet virker og hvor dyrt det er. Trist! I basisversionen er der tale om en 5/5 Mbit/s løsning til en pris på mindst 238,- kr. med en begrænsning i traffikmængden på maksimalt 100 GByte pr. måned. Jeg opfordre dig til at se DR-udsendelsen ”Hvad koster dit internet?” på nedenstående link, så du har den nyeste viden på området, når talen falder på hastigheder og pris. Dokumentar (24 minutter, desværre er linket udløbet, fordi DR sletter udsendelser efter tre måneder):

http://www.dr.dk/tv/se/penge/penge-116

Jeg gjorde dig ikke en tjeneste ved at du så programmet, for nu ved du desværre, hvor dyrt dit internet er, og hvor dårligt det fungerer. Den forbindelse, som de taler om i udsendelsen, og som karakteriseres som en normal forbindelse (20/20 MBit/s, ubegrænset traffikmængde), vil koste dig mindst 602,- kr. her i Ådalsparken. Beregningerne, som ligger til grund for tallene (de 238,- kr.), finder du længere nede på siden.

 

Hvad kan du gøre for, at tingene forbedres? Først og fremmest skal du stille din afdelingsbestyrelse spørgsmålet: "Hvorfor stemte du imod billigere internet?" Får du ikke et fornuftigt svar, kan du ikke bruge din afdelingsbestyrelse til særlig meget, og bør vælge en ny. Men kan afdelingsbestyrelsen overhovedet give et fornuftigt svar? Jeg mener nej, og derfor bør du give din afdelingsbestyrelse klar besked ved det kommende afdelingsmøde - hvor du møder op for at kræve dine rettigheder, så afdelingsbestyrelsen arbejder for dig og ikke mod dig. Du vil med andre ord have et billigere internet.

 

Jeg har foran priserne skrevet "mindst". Det har jeg, fordi jeg ikke ved, om beløbene rent faktisk er langt større. Selskabsbestyrelsen og DAB vil nemlig ikke oplyse mig om de faktiske beløbs størrelser. Forbløffende, eftersom vi som beboere har krav på at få et retvisende antennebudget forelagt (det sidste fik vi i 2007). Man kan kun gisne, hvad der ligger bag ...

DAB lovede ved repræsentantskabsmødet at udarbejde et antennebudget, hvilket de endnu ikke har fået udarbejdet.

Spørg din afdelingsbestyrelse, om de kender de faktiske tal for HAB-net. Det burde de, hvis de er kompetente! Spørg din afdelingsbestyrelse, hvor i regnskabet du kan finde de enkelte poster, som omhandler HAB-net. Min påstand er, at de ikke ved det! Men helt sikkert er det, at de IKKE stemte for at finde ud af det! Er du tryg ved at disse mennesker repræsenterer dine interesser?

 

Hvorfor vælger jeg ikke bare en anden udbyder?

Reelt set er man stavnsbundet, fordi man betaler for HAB-net under alle omstændigheder. Det kan ikke vælges fra. Du skal betale, selvom du ikke bruger HAB-net. Kobberet i din gamle telefonledning er så dårligt, at du ikke vil kunne opnå en tilfredsstillende hastighed - hastigheden vil sandsynligvis være dårligere end HAB-nets. Eneste alternativ er mobil-net (4G), men det er stadig ikke konkurrencedygtigt mht. pris. Derfor har du intet reelt alternativ til HAB-net. Lad os afslutte denne gidseltagning fra selskabsbestyrelsens side, hvor Connect-me dikterer en alt for høj pris i forhold til markedet, og kræve at afdelingsbestyrelsen får indhentet bedre priser eller skiftet internetudbyderen.

 

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte mig pr. mail eller mobil. Jeg har god viden indenfor bredbånd og sammen kan vi drøfte, hvad du kan gøre for at tingenes tilstand ændrer sig en smule til din fordel :)

 

mail: henrik@bakheyde.dk

mobil: 6082 3652

 

Prisberegningseksempel

Dit internet

Lejeloven

 

Kapitel VII A - LBK nr 963 af 11/08/2010

Lejerens betaling til fællesantenne og adgangtil elektroniske kommunikationstjenester m.v.

 

§ 46 c. Er ejendommen forsynet med eget fællesantenneanlæg til radio- og fjernsynsmodtagelse, eller har ejendommen programforsyning udefra, kan udlejeren forlange de nødvendige og rimelige udgifter til etablering og forbedring, jf. stk. 2, og drift heraf refunderet, herunder udgifter til administration. Det samme gælder for ejendommens forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester.Udgifterne fordeles ligeligt på de lejemål i ejendommen, som ifølge aftale med lejerener forpligtet til at bidrage til fællesantenneanlægget eller til den fælles forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester. I ejendomme, hvor lejeren har individuelt valg af programudbud eller elektroniske kommunikationstjenester, skal den enkelte lejer dog kun betale for de programmer eller de elektroniske kommunikationstjenester, lejeren har adgang til. Udgifterne kan ikke indeholdes i lejen.

Stk. 2. Har udlejeren efter aftale med lejeren etableret eller forbedret ejendommens programforsyning eller forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester, kan udlejeren forlange, at lejeren godtgør udlejeren de etablerings- og forbedringsudgifter, der med rimelighed er afholdt. Uden aftale kan udlejeren dog forlange godtgørelse for udgifter, der med rimelighed er afholdt til forbedringer, det påhviler udlejeren at udføre efter anden lovgivning. Udlejer kan forlange en passende forrentning og afskrivning af udgifterne. Udgifter til vedligeholdelse af fællesantenneanlæg eller fælles forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester kan ikke fradrages på ejendommens konti for udvendig vedligeholdelse, jf. §§ 18 og 18 b i lov om midlertidig regulering af boligforholdene. Der kan ikke beregnes lejeforhøjelse efter § 58 for etablering og forbedring af fællesantenner.

Stk. 3. Lejerens bidrag til udgifter efter stk. 1 er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, jf. § 93, stk. 1, litra a.

 

§ 46 d. Leverer udlejeren fælles programsignaler eller fælles forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester i ejendommen, kan udlejeren uanset modstående aftale med 6 måneders varsel meddele lejeren, at udlejeren bringer leveringen af fælles programsignaler eller fælles forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester i ejendommen til ophør.

Stk. 2. Har udlejeren gjort sig skyldig i grov tilsidesættelse af sine forpligtelser vedrørende administration af fællesantenneanlægget eller den fælles forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester m.v., kan lejeren med virkning for fremtiden frigøre sig fra forpligtelsen til at modtage de programsignaler eller den fælles adgang til elektroniske kommunikationstjenester, som udlejeren foranstalter fordelt i ejendommen.

 

§ 46 e. Huslejenævnet afgør uenighed imellem lejeren og udlejeren vedrørende §§ 46 c og 46 d.

Stk. 2. Efter lejerens anmodning skal huslejenævnet afgøre, om udlejeren har opkrævet større beløb end tilladt efter § 46 c, stk. 1. Har udlejeren efter nævnets afgørelse opkrævet større beløb end tilladt, kan lejeren forlange det for meget betalte tilbage. § 6, stk. 3, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

 

§ 46 f. Bestemmelserne i § 46 c kan ikke fraviges til skade for lejeren. Bestemmelserne i §§ 46 d og 46 e kan ikke fraviges.

 

§§ 46 g, 46 h og 46 i (Ophævet).

Copyright © 2015 BakHeyde.dk

BakHeyde

Ådalsparkvej 11 4 TV

2970 Hørsholm

Denmark

 

 

+45 6082 3652

henrik@bakheyde.dk

Del siden med andre

Du kan dele siden og dermed budskabet med andre via dit foretrukne sociale medie.