DAB's HABILITET

Manglende efterlevelse af love og omgåelse af dem

Jeg har fået DABs juridiske holdning til den manglende efterlevelse af lovgivningen og deres syn på skyldsspørgsmålet. De er, som udgangspunkt, ikke indstillet på at samarbejde, for de følger pengene som det så smukt hedder. Men det er nu lærerigt nok at læse deres "tilståelse" (politisk undvigende svar) her i en valgkampstid. Du kan længere ned i dialogen læse, at DAB erkender lovbruddet ved at udtale, at informationen til beboerne har været "mangelfuld" og de "beklager" forløbet. Det er den form for udtalelse du kan forvente, når du virkelig har opnået en sejr. Mere vigtig var imidlertid afdelingsmødet i Ådalsparken 11. juni 2015, hvor formanden indrømmede bevidst at have tilbageholdt information i 2014, fordi han "skønnede" at Ugebladet og Frederiksborg Amts Avis var på nakken af ham og han derfor tog beslutningen om ikke at offentliggøre referater. Skelsættende, for nu har formanden endelig - langt om længe - selv lukket op for sin tilståelsessag. Samtidig har han vist, at han bruger en simpel undskyldning for at dække over mange års lovbrud (siden 2010 manglede offentliggørelse af information), hvilket ikke hænger sammen, og tydeligvis ikke ønsker offentlig indblanding og går meget langt for at undgå den - gerne over stregen!

 

Eksempel på mail-korrespondance med DAB

Her kan du få et indblik i, at DAB ikke er dit selskab men formandens. De tager gerne skylden på deres skuldre og parerer ordre uden hensyntagen til lovgivningen. Man skal være meget ihærdig for at få dem til at svare, men det kan lykkes. DABs svar er markeret med grønt, mine første spørgsmål med i almindelig skrift og mine uddybende spørgsmål i fed skrift.

--------------------

Fint at du fik tid til at svare på mine spørgsmål inden for 14 dage :)

 

Imidlertid er mange af dine svar ikke særligt fyldestgørende for en ansvarsplacering, så jeg genfremsender dem igen med en præcisering af, hvad problemet er og hvorfor jeg stiller spørgsmålet. Jeg skal have placeret et ansvar og bliver ved med at fremsætte spørgsmålene til de er blevet besvaret eller at DAB ikke ser sig i stand til at svare, hvilket er lige fedt for mig, for så er ansvaret placeret. Jeg har markeret præciseringen med FED skrift.

 

1) Jeg kan se at der pludselig er blevet lagt flere års dagsordner op i går den 25. februar 2015. Hvad skyldes det (de har jo ikke ligget der før)?

 

Dette er der ikke speciel årsag til. Der uploades i takt med at dagsordner og referater bliver udarbejdede og godkendt.

 

Når du skriver at der "uploades i takt med at dagsordner og referater bliver udarbejdede og godkendt" vil jeg gerne have et bekræftende svar på, at det klart er sket al for sent, og hvem bærer ansvaret herfor jf. "Dette er der ikke speciel årsag til" (er det sløseri? selvfølgelig er der en årsag).

Derfor: Er det sket for sent? (ja/nej) samt årsag (DAB/selskabsbestyrelse).

Du må gerne svare noget andet end det, jeg har skrevet i parentes, men så vil jeg nok fremsende spørgsmålet igen.

 

Ja, det er korrekt, at alle dagsordner og referater ikke har fremgået af hjemmesiden. Det er DAB´s ansvar at sørge for at dagsordner og referater fra selskabs- og repræsentantskabsmøderne bliver offentliggjort på hjemmesiden. Dette har været mangelfuldt og det skal vi naturligvis beklage.

 

2) Jeg kan se at forretningsordenen for HABs selsskabsbestyrelse er kommet op i går den 25. februar 2015 på hjemmesiden. Fint tiltag. Hvorfor først nu (hvad er årsagen)?

 

Forretningsordnen er et arbejdsdokument for selskabet og ikke standard på selskabernes hjemmesider. Grunden til at den er blevet lagt på hjemmesiden er for at tydeliggøre selskabsbestyrelsens beslutning vedr. offentliggørelse af dokumenter.

 

Fornuftigt nok, eftersom en indskrænkelse af informationen til beboerne ikke er særlig fornuftig, men nu kan man i det mindste se, hvor problemet opstår.

Igen, hvorfor først nu? (ansvar)

Hvem ønsker at tydeliggøre noget? (DAB/selskabsbestyrelsen)

 

Da der er en sammenhæng mellem forretningsorden og offentliggørelsen af dokumenter fandt vi det naturligt at forretningsorden blev lagt på hjemmesiden.

 

3) I forretningsordenen står der noget med, at kun "indholdsfortegnelsen" af dagsordenen skal offentliggøres. Heri vil jeg gerne have en forklaring samt stillingtagen fra DABs side i forhold til gældende lov, for det er en begrænsninig i den oplysningspligt, man har.

 

Jf. almenboligloven skal en dagsorden gøres tilgængelig, men der angives ikke i hvilken form det skal være. Det er derfor op til de enkelte selskabsbestyrelser at træffe beslutning om hvordan dagsordner og referater skal offentliggøres. I 2010 træf selskabet beslutning om at offentliggøre indholdsfortegnelsen til selskabsbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder på DAB´s hjemmeside.

 

Mener DAB at det er en bergrænsning af informationspligten kun at offentliggøre indholdsfortegnelser? (ja/nej)

Hvilken værdi har en indholdsfortegnelse i forhold til at en beboer har ret til at få at vide, hvad et selskabsbestyrelsesmøde handler om, inden det afholdes? (stor/lille/ingen)

I 2010, hvorfor kommer så alt først op på hjemmesiden nu i 2015? (ansvar)

Hvor kan jeg læse om at selskabet i 2010 tog denne beslutning? Det er jo en vigtig beslutning! (referat)

Hvordan kan selskabet træffe beslutninger på repræsentantskabets vegne?

 

Med de nye lovregler om styrings- og finansieringsreform pr. 1. januar 2010 kom der også regler om, at dagsordner og referater skal gøres tilgængelige for beboerne. Med lovændringen var der en forventning om, at ministeriet ville fremkomme med en vejledning eller en fortolkning af hvorledes de nye regler skal anvendes, men dette blev alligevel ikke tilfældet. Derfor kom DAB med følgende betragtninger om mulig håndtering af reglerne. Formålet er information til beboerne og åbenhed om hvad der foregår. Samtidigt skal tilgængeligheden ikke give anledning til misforståelser eller mulighed for krænkelse af tavshedspligten. DAB mener, at indholdsfortegnelsen er tilstrækkelig i forhold til dagsordner. For referaternes vedkommende er der behov for en opdeling i en åben og en lukket del. I det forkortede referat er udeladt forhold om personale, personsager, bygge- og entreprisesager, hvor tavshedspligten skal overholdes. Desuden kan interne drøftelser i referatet udelades således, at det kun er konklusionen / beslutningen, der fremgår. Som nævnt er det op til de enkelte selskabsbestyrelser at træffe beslutning om hvordan dagsordner og referater skal offentliggøres – inden for lovgivningen rammer.

 

Repræsentantskabet har taget selskabets beslutning om offentliggørelse til efterretning.

 

4) Ligeledes er der angivet lukkede punkter - forståeligt. Men et lukket punkt skal stadig være informativt, dvs. man skal kunne se, hvad punktet omhandler. Det kan man ikke ud af dagsordenerne. Hvorfor (har DAB ikke rådet HABs selsskabsbestyrelse om, hvorledes at dagsordener forfattes)?

 

DAB udfærdiger materiale til møderne i samarbejde med formanden for selskabets bestyrelse. Der er ikke formelle krav om overskrifter til lukkede punkter, men vi vurderer, at de lukkede punkter har en overskrift, som henviser til indholdet på tilstrækkelig vis.

 

Ok, fint, det er en vurdering, at jo mindre (tilstrækkeligt) der står desto bedre information får beboeren. Klar tale. Og ansvaret herfor er formandens og DABs.

 

5) I forretningsordenen står der et eller andet kluntet om, at man skal rekvirerer referaterne. Det er ikke i beboernes interesse og meget på kant med loven. Kommer referaterne også op på hjemmesiden eller skal jeg rekvirerer hvert og et med krav om at de offentliggøres på hjemmesiden, førend de gør det? Jeg rekvirerer for en sikkerheds skyld alle bestyrelsesreferater og repræsentantskabsreferater tilbage til år 2005.

 

Beslutningsreferater af møderne kommer på hjemmesiden, når de er blevet godkendt.

 

Fint, hvornår forventes alle referater at ligge på DABs hjemmeside, hvorfor ligger de ikke allerede der (ansvar) og hvor lang tilbage i tiden vil de være tilgængelige. Jeg vil nemlig gerne kunne læse referater helt tilbage til år 2005, som skrevet, så jeg kan danne mig et korrekt billede af HAB-net.

 

Alle referater, siden lov om offentliggørelse trådte i kraft, forventes at være tilgængelige inden udgangen af uge 15. Der henvises i øvrigt til svar på punkt 1.

 

6) En forretningsorden beskriver, hvorledes forretningen køres, men den skal ikke beskrive, hvordan man forhindrer beboere eller andre interesserede mennesker i at komme i besiddelse af selsskabsbestyrelsens eller repræsentantskabets arbejde. Det er jo reguleret ved lov og det er den man skal forholde sig til. Principielt behøver jeg som beboer ikke at vide af forretningsordenen, for jeg kan ikke stilles ringere end loven. Derfor er nogle af de begrænsninger, som bl.a. er tilføjet med kursiv i forretningsordenen, højst mærkværdige. Jeg tænker her på kun at offentliggøre "indholdsfortegnelser" samt ikke at ville publicere referater. Dette er bevidst at nedskrive forringelser i forhold til informationspligten. DAB må gerne komme med sin juridiske indsigt på skrift og tydeligt tage stilling til, om dette fuldt ud afspejler lovens intentioner (jeg påtænker at sende en del information til den tilsynsførende myndighed, så svaret skal gerne være velovervejet).

 

Jf. almenboligloven skal der optages et kort referat af mødet. Dette foretages og bliver lagt på hjemmesiden, når det er godkendt.

 

Fint, ingen stillingtagen fra DABs side. Kun "kort" er anført.

Hvem har ansvaret for referatets udformning? (DAB/selskabsbestyrelsen)

Hvorfor er referater ikke blevet lagt ud løbende, hvem har ansvaret herfor? (DAB/selskabsbestyrelsen)

 

DAB udøver sekretariatsvirksomhed for Hørsholm almene Boligselskabs bestyrelse og udarbejder derfor referaterne fra selskabs- og repræsentantskabsmøder. Referaterne bliver godkendt på de efterfølgende selskabs- og repræsentantskabsmøder. Ansvaret for referaterne udformning er således selskabets eller repræsentantskabet.

 

7) Der er også pligt til at referater udformes på en måde, så de rent faktisk giver mening for læseren. Igen foreskriver forretningsordenen, hvordan et referat skal udformes. Hvad er DABs mening herom?

 

DAB’s holdning er, at der skal udarbejdes et kort beslutningsreferat, hvilket også bliver praktiseret for Hørsholm almene Boligselskabs møder.

 

Kort. DAB har med andre ord ingen mening om, hvad der er god information, men kun en mening om, at alt skal være kort. Er noteret.

 

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte mig pr. mail eller mobil. Jeg kan fortælle dig om lovgivningen på det almene boligområde, omend jeg er lægmand. Jeg har god viden indenfor bredbånd og sammen kan vi drøfte, hvad du kan gøre for at tingenes tilstand ændrer sig en smule til din fordel :)

 

mail: henrik@bakheyde.dk

mobil: 6082 3652

 

 

 

Ådalsparken

DAB

Copyright © 2015 BakHeyde.dk

BakHeyde

Ådalsparkvej 11 4 TV

2970 Hørsholm

Denmark

 

 

+45 6082 3652

henrik@bakheyde.dk

Del siden med andre

Du kan dele siden og dermed budskabet med andre via dit foretrukne sociale medie.